Algemene voorwaarden

4-12-2013Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

en overeenkomst tussen Finesse parketvloeren BV, Hedikhuizerweg 5,

5222 BC 's-Hertogenbosch, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een

Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door

Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de

medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden

van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten

worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden

bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever

zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te

komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere

bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg

plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze

algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te

worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van

toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen

van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij

in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen

aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op

generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop

de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet

meer beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden

gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat

de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief

BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het

kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen

reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders

aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt

van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is

Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

Gebruiker anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of

offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt

aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de

overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de

levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of

opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding

van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve

schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een

redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven

aan de overeenkomst.

3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en

ander op grond van de op dat moment bekende stand der

wetenschap.

4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,

7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in

het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de

locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever

aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor

de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is

verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter

beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname

weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker

gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de

Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of

waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment

waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit

te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te

factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren

opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn

verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven

aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn

vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan

Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet

aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is

uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat

het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze

te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling

overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de

aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek

of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et

cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief

en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit

consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen

werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag

worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als

mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de

overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van

uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de

mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen

de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder

begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan

eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de

binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is

gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere

voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip

4-12-2013Algemene voorwaarden

waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet

onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen

wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen

grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een

verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in

kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben

bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of

te leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de

deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker

gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade

aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium

of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder

dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de

overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de

prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de

wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs

van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het

aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar

waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van

de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie

maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de

Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van

Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke

verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

- dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het

oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op

Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de

totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering

langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever

de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet

tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de

Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de

Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of

indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet

langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst

tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming

van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins

omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van

Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien

Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op

generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten

daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is

Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder

begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding

rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige

verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of

schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is

verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door

Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever

zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden

aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever

toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor

Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan

de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te

voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of

faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag

niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de

Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid

waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen

kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De

vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval

onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of

gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden

verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,

vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten

daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst

gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in

rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting

jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als

gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,

naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt

begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,

waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden

daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op

overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker

zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt

de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze

periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot

vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is

nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,

is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na

te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is

gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een

afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na

factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta

4-12-2013Algemene voorwaarden

waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker

aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van

een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De

Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand,

tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot

het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane

betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de

kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot

betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde

voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden

voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het

door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte

van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De

Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de

artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om

de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)

nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op

basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,

momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt

die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte

kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte

gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de

Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde

blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle

verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)

deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag

nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet

bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat

redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de

eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden

beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de

Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de

hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het

onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd

te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen

diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan

Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de

verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel

als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij

voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in

dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij

voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan

Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen

te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en

deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke

eisen en normen die daaraan op het moment van levering

redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal

gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde

garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het

gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de

Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is

voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan

gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en

andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit

te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode

van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders

voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door

Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde

werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de

producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt

vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is

ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of

oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,

onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en /

of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van

Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen

hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen,

daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd

dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een

andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt

evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan

door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen

invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen

weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,

extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen)

onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter

beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende

werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever

te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde

overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de

eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele

zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering

schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet

zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk

binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan

Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker

in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker

in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn

betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval

ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde

zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de

Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of

schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig

is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen

redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke

kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter

keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan

danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever

voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om

de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom

daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders

aangeeft.

4-12-2013Algemene voorwaarden

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de

kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de

onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen,

integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of

vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan

de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de

verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens

Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan

is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal

tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte

van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt

tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend

geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke

kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,

voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen

worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking

van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld

van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken

van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst

schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker

toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden

mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden

Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van

adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling,

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de

zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal

voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten

regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van

een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere

doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt

vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van

derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een

verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij

aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens

Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend

anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het

geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich

tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg

te beslechten.

Aldus opgemaakt te Rosmalen, 1 december 2013Heeft u een vraag of een opmerking? 073 - 6417631 Stuur een bericht


Algemene voorwaarden

Ontvang inspiratie en recente projecten in onze mail.