artikel 1. Algemeen

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereaanbieding, offerte en overeenkomst tussen Finesse parketvloerenBV, De Klein Elst 14, 5246 JH te Rosmalen, hierna te noemen: “Gebruiker”, eneen Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeftverklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavigevoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voorde uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaardenzijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of anderevoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheelof gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft hetoverigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.Gebruiker en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen tekomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van deoorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg vanéén of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitlegplaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoetdie niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie teworden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving vandeze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet vantoepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen omin andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.

 

artikel 2 Offertesen aanbiedingen

1  Alle offertes enaanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijnvoor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kanaan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleendindien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in detussentijd niet meer beschikbaar is.

2  Gebruiker kan niet aan zijn offertes ofaanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kanbegrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, eenkennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzenzijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in hetkader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- enverblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4  Indien de aanvaarding (al dan niet opondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomenaanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan nietovereenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker andersaangeeft.

5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruikerniet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen eenovereenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes geldenniet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3 Contractsduur;uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.  De overeenkomst tussen Gebruiker en deOpdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van deovereenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk enschriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden ofvoor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, danis dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient deOpdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruikerdient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering tegeven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht envermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een enander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden telaten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Gebruiker of door Gebruikeringeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verrichtop de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezenlocatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers inredelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. DeOpdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem terbeschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatigis met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voorde levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening enrisico van de Opdrachtgever. Het risico vanverlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over ophet moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst inverschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelteafzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerdkan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasebehoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraanvoorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat allegegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deOpdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijnvoor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdigaan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van deovereenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekeningte brengen. De uitvoeringstermijnvangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker terbeschikking heeft gesteld. Gebruiker isniet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker isuitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledigegegevens.

10.          Indien tijdens deuitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoeringdaarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullenpartijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomstovergaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet opverzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / ofkwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voorhetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijkovereengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveelals mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomstkan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11.           Indien deovereenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan isGebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoorakkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en deOpdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs enandere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waaropdaaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoerenvan de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en isvoor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of teannuleren.

12.          Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek totwijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de indat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13.          Indien deOpdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeenwaartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijkvoor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirectontstaan.

14.          Indien Gebruikermet de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruikerniettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of dezeprijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomstom die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit eenbevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaakvindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of opandere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs nietvoorzienbaar waren.

15.    Indien deprijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meerbedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van deovereenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt optitel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

-    dan alsnog bereidis om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit tevoeren;

-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheidof een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

-    indien bedongenis dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zal plaatsvinden;

-    of, bij leveringvan een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden nade koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4                 Opschorting, ontbinding entussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.  Gebruiker is bevoegd de nakoming van deverplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien deOpdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niettijdig nakomt, na het sluiten van deovereenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven tevrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien deOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijdevan de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst teontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn datnakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszinsomstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhoudingvan de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn devorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. IndienGebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijnaanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbindingovergaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kostendaardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgevertoerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomstvoortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbindingrechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en metdirecte ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betalingvan enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uithoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling isverplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegddoor Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen vooroverdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij deopzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van dewerkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden dezeaan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden dezekosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker andersaangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van deOpdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor deOpdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staathet Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op tezeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichtingzijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Devorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijkopeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheelof gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht ende daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van deovereenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever inrekening worden gebracht.

 

artikel 5 Overmacht

1.  Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen vanenige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordtals gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nochkrachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingenvoor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaardenverstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruikergeen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingenna te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronderbegrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deomstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedtnadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmachtvoortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien dezeperiode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd deovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan deandere partij.

4. Voorzover Gebruiker ten tijde van het intreden vanovermacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk isnagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk nate komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om hetreeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. DeOpdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van eenafzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6 Betalingen incassokosten

1.  Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagenna factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarinis gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in detijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege inverzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand,tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke renteverschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanafhet moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening vanhet volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgevergedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van dekosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte inmindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoorin verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgevereen andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kanvolledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens deopengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd totverrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen dehoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. DeOpdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 toten met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur omeen andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim isin de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijkekosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deOpdrachtgever. De buitengerechtelijkekosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijkgebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dieredelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voorvergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekostenzullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is overde verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7                 Eigendomsvoorbehoud

1.  Het door in het kader van de overeenkomst Gebruikergeleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alleverplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk isnagekomen.

2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1.onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmerals betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onderhet eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze tebezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doendat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten vanGebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het ondereigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doengelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk opde hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het ondereigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van dezeverzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij eeneventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot dezepenningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruikerbij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in datkader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikelaangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en doorGebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar deeigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

 

artikel 8           Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.  De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan degebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van leveringredelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik inNederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassingop zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buitenNederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvangeschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraangesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en anderevoorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voerenwerkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldtvoor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverdeanders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de doorGebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werdgeproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van dezaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indieneen gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig ofoneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuisteopslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer,zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aande zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen,daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen teworden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan devoorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toeindien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarGebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepenweersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenvalof temperaturen) et cetera.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te(doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikkingworden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteitvan het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan deeisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbaregebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker teworden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in iedergeval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aanGebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijkeomschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaatte reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen eenklacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schortdit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat gevalook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeenwaartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt,dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging ofschadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is endienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaakbinnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retourneringredelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van hetgebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragenvoor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan deOpdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden omde vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aanGebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrondis, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen deonderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voorrekening van de Opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen allekosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- envoorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10.   In afwijking vande wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van allevorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoeringvan een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9     Aansprakelijkheid

1.  Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan isdeze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, vanwelke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens deOpdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voorenigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt totmaximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte vande order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in iedergeval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar invoorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directeschade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan deredelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van dezevoorwaarden, de eventuele redelijkekosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst telaten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden enredelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deOpdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directeschade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmeraansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfdewinst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van deaansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of groveschuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 10               Vrijwaring

1.  De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventueleaanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomstschade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaaris. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, danis de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staanen onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequatemaatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelfdaartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker enderden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van deOpdrachtgever.

 

Artikel 11               Intellectueleeigendom

1.  Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdhedenvoor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van eenovereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deOpdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel 12               Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partijis, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan eenverbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegevenof indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker isbij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendanders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor teleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doennadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderlingoverleg te beslechten.

 

 

 


Aldus opgemaakt te  Rosmalen, 1 december 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Heeft u een vraag of een opmerking? 073 - 6417631 Stuur een bericht


DatumBestandsnaamTypeLink
19 okt. 2015Vloerverwarming StookprotocolDownloaden
19 okt. 2015Monocoat kleurenDownloaden
29 mrt. 2017Artikel in blad PI, Project en Interieur over o.a. realisatie vloeren van Finesse bij kantoor Kaan Architecten RotterdampdfDownloaden
15 mrt. 2018Informatie Relatieve LuchtvochtigheidpdfDownloaden
1 mei 2018Artikel in Industriebouw - April 2018 - Openbare bibliotheek te Deventer. Een samenvoeging van kennis, inspiratie, studie en reflectie.pdfDownloaden

Ontvang inspiratie en recente projecten in onze mail.